115416

โครงสร้างของเทศบาลตำบลดอนเกาะกา

   

กองการศึกษา

 

กองการศกษา

 

กองการศกษา-2

กองสวัสดิการสังคม

กองสวสดการสงคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

กองช่าง

กองชาง