แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 89
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 27 มกราคม 2564 53
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 07 มกราคม 2564 77
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 30-12-63 30 ธันวาคม 2563 83
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 27 กรกฎาคม 2563 136
ประกาศเรียกประชุม/ประกาศนัดประชุม/หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 17 กรกฎาคม 2563 129
ประกาศเรียกประชุม/ประกาศนัดประชุม/หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 -17-07-2563-2 17 กรกฎาคม 2563 115
ประกาศเรียกประชุม/ประกาศนัดประชุม/หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62 17 กรกฎาคม 2563 109
ประกาศเรียกประชุม/ประกาศนัดประชุม/หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562-17-07-63-1 17 กรกฎาคม 2563 109
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 17 กรกฎาคม 2563 106