ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานจ้าง

   ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก  ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานจ้าง