แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) 23 มิถุนายน 2563 6
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องรับโอนข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล 24 กุมภาพันธ์ 2563 73
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 29 มกราคม 2563 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานจ้าง 29 มกราคม 2563 58
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 13 มกราคม 2563 52
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 18 พฤศจิกายน 2562 50
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21(ฝั่งเหนือ) กม.4+400 ถึง กม.5+200 หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562 77
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 มิถุนายน 2562 77
ติดต่อเทศบาล 30 มิถุนายน 2562 89
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 30 มิถุนายน 2562 73