แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 23 มิถุนายน 2563 7
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 23 มิถุนายน 2563 7
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 23 มิถุนายน 2563 6
ประกาศ การรายงานผลการปฎิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา ประจำปีงบประมาณ 2562 23-06-2563-1111 23 มิถุนายน 2563 8
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่อการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256223-06-2563-1111 23 มิถุนายน 2563 10
แผนดำเนินงาน ปี 2563 10 เมษายน 2563 27
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบเดือนตุลาคม 2561 29 มิถุนายน 2562 47
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 29 มิถุนายน 2562 48
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29 มิถุนายน 2562 53
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 28 มิถุนายน 2562 79