แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2563 21-01064 22 มกราคม 2564 48
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22-01-64 22 มกราคม 2564 47
แผนการดำเนินงาน 2564 19 มกราคม 2564 47
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 23 มิถุนายน 2563 198
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 23 มิถุนายน 2563 108
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 23 มิถุนายน 2563 103
ประกาศ การรายงานผลการปฎิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา ประจำปีงบประมาณ 2562 23-06-2563-1111 23 มิถุนายน 2563 98
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่อการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256223-06-2563-1111 23 มิถุนายน 2563 85
แผนดำเนินงาน ปี 2563 10 เมษายน 2563 108
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบเดือนตุลาคม 2561 29 มิถุนายน 2562 118