แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 23 มิถุนายน 2563 79
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 23 มิถุนายน 2563 45
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 23 มิถุนายน 2563 42
ประกาศ การรายงานผลการปฎิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา ประจำปีงบประมาณ 2562 23-06-2563-1111 23 มิถุนายน 2563 39
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่อการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256223-06-2563-1111 23 มิถุนายน 2563 34
แผนดำเนินงาน ปี 2563 10 เมษายน 2563 51
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบเดือนตุลาคม 2561 29 มิถุนายน 2562 69
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 29 มิถุนายน 2562 72
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29 มิถุนายน 2562 75
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 28 มิถุนายน 2562 107