แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 22 เมษายน 2563 86
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท0809.6/ว3766 เรื่องการดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา 10 เมษายน 2563 62
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 10 เมษายน 2563 71
ประกาศ ก.ท.จ.ฉช.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 10 เมษายน 2563 84
ประกาศ ก.ท.จ.ฉช.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 10 เมษายน 2563 69
ประกาศ ก.ท.จ.ฉช.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 10 เมษายน 2563 69
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโ ยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 10 เมษายน 2563 59
ประกาศ ก.ท.จ.ฉช.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่นไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงาน 10 เมษายน 2563 60
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานการสอน 10 เมษายน 2563 77
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 เมษายน 2563 66