การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

|

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลดอนเกาะกา จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564