ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบึงขุนรักษ์ หมู่ที่ 2,6 ตำบลดนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

|