ประกาศกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2565ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

|