ประกาศ เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|