โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 หมู่ที่5,6 (ฝั่งใต้)

|