ตุลาคม 2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางกชพรรณ จริยธรรม ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ทต.ดอนเกาะกา สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ระบาด เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 31 ราย โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »