ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลดอนเกาะกา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายกิตติ เก่งการพานิช นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกาเป็นประธานกรรมการ ผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภา บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาชน เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางกชพรรณ จริยธรรม ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ทต.ดอนเกาะกา สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ระบาด เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 31 ราย โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราให้ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลดอนเกาะกา

วันที่ 12,15 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม »